Scenic Wales by Rail   By Rail
 

 

Tudalen Cartref
Syniadau am Deithiau
Drafnidiaeth Cyhoeddus
I Ble Y Gallaf Deithio?

Partneriaethau Rheilffyrdd
Mabwysiadu Gorsaf
English

I Ble Y Gallaf Deithio?

Mae cymaint o wahanol fannau gwych yng Nghymru y gallwch eu cyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus mae’n anodd gwybod ble i ddechrau. Dyma rai awgrymiadau Mae’r rhan fwyaf o fewn cyrraedd cerdded o orsaf drên, neu arosfan bws. Cofiwch, rhai awgrymiadau yn unig sydd yma: cewch mwy o syniadau gan Ganolfannau Gwybodaeth Twristiaid.

 

 

Cyrchfannau a Thraethau

Saundersfoot

Rydych chi am draethau? Maen nhw yma, ac mae’r Faner Las gan lawer ohonynt. Ceir cyrchfannau fel Llandudno, Aberystwyth, y Bermo, a Dinbych y Pysgod. Ar Ben Llyn ceir cildraethau a chilfachau di-rif. Ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro a Phenrhyn Gwyr (www.countrygoer.org/wales) ceir teithiau cerdded, bywyd gwyllt, clogwyni a digonedd o draethau bach.

 

 

Cestyll ac Adeiladau Hanesyddol

Castell

Mae CADW (www.cadw.wales.gov.uk) yn gofalu am lawer o adeiladau hanesyddol fel cestyll Cricieth, Harlech, Caernarfon, Conwy, ac, yn y De, Casgwent a Penfro. Rhaid ymweld ag Abaty Tyndyrn, Ty Tredegar yng Nghasnewydd, Castell Caerdydd ac Amgueddfa Werin Cymru ger Caerdydd. Mae Traphont Pontcysyllte (mynediad trwy orsaf Rhiwabon) yn dysteb ragorol i fedr a menter y Chwyldro Diwydiannol. Dwy ymhlith nifer o eglwysi hanesyddol yw Cadeirlannau Llandaf ac Aberhonddu-ceir nifer o gapeli hefyd! Ym Mhortmeirion ceir blas o Fôr y Canoldir (a chofio am ffilm The Prisoner!). Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (www.nationaltrust.org.uk) sy’n gofalu am gestyll, tai a rhannau pwysig o’r arfordir.

 

 

Rheilffyrdd Twristiaid

Rheilffyrdd Twristiaid

Ceir dewis helaeth, gan gyfuno diddordeb o’r rheilffordd a golygfeydd gogoneddus. Dangosir lleoliad y rheilffyrdd ar y map ac fe gynhwysant Reilffordd Ucheldir Cymru, a Ffestiniog, Tal-y-llyn, Llangollen ((mynediad trwy orsaf Rhiwabon), Dyffryn Rheidol yn Aberystwyth, a’r Gwili, ger Caerfyrddin.

 

 

Parciau Cenedlaethol: Tir a Mor, Bryniau a Mynyddoedd

Mynyddoedd

Mae gan Gymru tair parc cenedlaethol ac ardal Biosffer UNESCO sy’n hawdd i’w cyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn llawn mynyddoedd llyfn, rhaeadrau, gwyliau di-ri a digwyddiadau. Am fanylion ar lle i fynd a sut i ymdopi heb y car, ewch i www.bannaubrycheiniog.org

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw’r unig parc cenedlaethol arfordirol yn y wlad ac mae modd cerdded ar hyd y daith hyfryd ar hyd y llwybr pwrpasol arfordirol – www.pembrokeshirecoast.org.uk

Mae Parc Cenedlaethol Eryri’n cynnig rhai o’r golygfeydd mynyddig mwya’ ysblennydd ac mae modd cyrraedd y copa ucha’ ar y tren bach – manylion yn www.eryri-npa.gov.uk

Mae Biosffer Dyfi yng Nghanolbarth Cymru yn ardal sydd wedi eu gydnabod gan UNESCO am ei fioamrywiaeth a chynaladwyedd. Mwy o fanylion am yr ardal yn www.biosfferdyfi.org.uk

 

 

Gerddi ac Atyniadau Eraill

Gerddi Ac Atyniadau Eraill

Gerddi Bodnant ger Eglwysbach, Mwynglawdd Llechi Llechwedd, Blaenau Ffestiniog, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, Amgueddfa Sant Deiniol, Penarlâg. Gerddi Botaneg Cenedlaethol Cymru a Gerddi Aberglasne, y ddau ger Caerfyrddin.

 

 

Trefi a Dinasoedd

Abertawe

Caerdydd - Canolfan siopa newydd sy’n baradwys i siopwyr, Canolfan diwylliannol a chartref Llywodraeth y Cynulliad; Abertawe - yr ail ddinas - a chanolfannau masnachol llewyrchus yn Wrecsam. Mae’n werth ymweld â threfi llai hefyd, fel Caerfyrddin - y mynediad i Gerddi Cymru; Aberhonddu, cartref yr Ŵyl Jazz enwog, a Llandudno.

 

 

Gweithgareddau

Gweithgareddau

Mae teithiau hunan-dywysiedig ar wahanol fannau ar hyd rheilffyrdd y Cambria a Chalon Cymru, ac mae Llwybr Arfordirol Sir Benfro yn denu ymwelwyr gydol y flwyddyn. Gallwch grwydro hyd y wlad trwy ddilyn Clawdd Offa a Ffordd Glyndyr (www.nationaltrail.co.uk). Mae Cymru hefyd yn denu gwylwyr adar a chynigia gyrsiau golff hyfryd a cheir sawl lle atyniadol i bysgota.  

Ceir amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer y cerddwr profiadol sy’n mwynhau taith gerdded hir a’r cerddwr sy’n chwilio am daith fer - a gellir teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus er mwyn cyrraedd nifer ohonynt.

 

      Scenic Wales by Rail
Lein Dyffryn Conwy Caer Amwythig
Rheilffyrdd y Cambrian Llinell Calon Cymru Llinell y Gororau Rheilfford De Orllewin Cymru